Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

2012 Yılı Nöbetleri Hakkında

İEO28.11.2011 / 10:0919737

Sayın meslektaşlarımız,

 

2012 yılı nöbet hazırlama çalışmaları başlamıştır.

 

Nöbetler, Eczacılar ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesine göre;  Bölge Eczacı Odası veya temsilcileri tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin kabul ve onayı ile uygulanır.

 

Yönetim Kurulumuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da nöbetlerin bölge temsilcilerince hazırlanıp Oda Nöbet Komisyonunca incelenmesini kararlaştırmıştır. Yıl içerisindeki nöbet değişiklikleri Bölge Temsilcilerinin "oluruna" bağlıdır.

 

Nöbet görevini yerine getiremeyecek meslektaşlarımızın geçerli mazeretlerini ve Sağlık Kurulu Raporlarını bir dilekçe ile Oda Yönetim Kurulu'na hitaben bölge temsilcilerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu konuda Oda Yönetim Kurulumuz nöbet bölgenizin özelliklerini göz önünde bulundurarak karar verecektir.

 

Nöbet başvurusu için meslektaşlarımızın doldurması gereken formlar her eczane için odamız web sayfasında şifreli alana konulmuştur.

 

Meslektaşlarımızın nöbet başvuru formlarını doldurduktan ve oda bilgi işlem merkezine aktarılması için gerekli onay butonuna bastıktan sonra, yazıcıdan çıkaracakları bir nüshayı en geç 10 Aralık 2011 Cumartesi günü mesai bitimine kadar Bölge Temsilcilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihi aşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Eczane açılış / nakil işlemlerinde 7 Aralık 2011 tarihine kadar Oda uygunluk belgesi alan meslektaşlarımız nöbete dahil edilecektir.

Saygılarımızla.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

 

 

Nöbet Katılım Formu İçin Tıklayınız.

 

 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE NÖBETLERLE İLGİLİ

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE NÖBETLER

 

1- Eczanelerin çalışma saatleri;

Kış saati:             09.00 - 19.00

Yaz saati:            09.00 - 19.30 arasındadır.

2-    Nöbetler her senenin başında Eczacı Odası Bölge Temsilcilerince hazırlanır ve Eczacı Odası Nöbet Komisyonu tarafından kontrolü yapılır. Nöbet Komisyonu gerekli gördüğünde nöbetler üzerinde tasarrufta bulunabilir. İlk yarıyıl içinde açılan, devir olan veya bölgeye nakil gelen eczaneler (bölgedeki şartların müsaade ettiği ölçüde) ikinci yarıyılda nöbetlere katılır.

 

3-    Resmi ve Dini Bayram, Genel Tatil ve Hafta sonu günleri ile diğer iş günlerinde eczane nöbetleri saat 09.00'da başlar, ertesi sabah 09.00'da sona erer. Resmi ve Dini Bayram, Genel Tatil ve Hafta sonu günleri nöbetlerinin takip eden eczaneye devir edilmesi sırasında sizden sonraki eczacı ile telefon irtibatı kurulduktan sonra eczane terk edilmelidir.

 

4-    Eczane nöbetlerinin her eczane tarafından sabahları en geç saat 10.00'a kadar usulüne uygun şekilde, ışıklı levhalarda ilanı mecburidir. Ancak; Ulusal Bayram, Dini Bayram günleri ve hafta tatili günlerinde nöbetçi kalacak eczanelerin, günleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle usulüne uygun şekilde, eczanelerin isim, adres ve telefon numaralarını içeren ışıklandırılmış levhalarla ilan edilmesi mecburidir.

 

5- Nöbet hizmetlerinin daha sağlıklı yürümesi ve hastalarımızın nöbetçi eczanelere daha hızlı ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 29.11.2006 tarih ve 060583 sayılı yazısı gereği; eczanelerimizin dış cephesine asmış olduğumuz E -Tabelaların kullanımı ile ilgili aşağıda verilmiş olan görsele uygun olarak davranılması konusunda gerekli özeni göstermeniz gerekmektedir. Odamıza bu hususla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda, uygun davranmayan meslektaşlarımız hakkında işlem yapılmaktadır.

 

 Nöbetçi Eczane

 

 Açık Eczane

 

 Kapalı Eczane

 

 

6- Gerekli hallerde nöbet değişikliği için nöbetten en az 24 saat önce bölge temsilcinize dilekçe ile başvurmalı, bölge temsilcinizin uygun görmesi durumunda ise size vermiş olduğu nöbet değişikliği yazısını Sağlık Grup Başkanlığına bir dilekçe ekinde iletmeniz gerekmektedir. Sağlık Grup Başkanlığının olur yazısını aldıktan sonra bu yazının bir örneğini nöbet bölgenizdeki tüm eczanelere verip değişiklik yazısını teslim ettiğinize dair yazıyı kaşeleterek tekrar Sağlık Grup Başkanlığına ve Oda Web sayfasında nöbetlerin güncellenmesi için Odaya bilgi verilmek üzere bölge temsilcinize ulaştırmanız gerekmektedir. 

 

Meslektaşlarımızın bu şartlara 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 36. maddesi, 6197 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ve Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü'nün 17. maddesi gereği uymaları zorunludur.

 

Aksi durum, nöbetçi meslektaşlarımızın haklarına tecavüz sayılacağından disiplin kovuşturmasına yol açacağı gibi 6197 sayılı kanunun 44. maddesi ve içeriği aşağıda belirtilen Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca suç oluşturacaktır. Bu konuda Bölge Temsilcilerimiz görevli ve yetkili kılındığından sorunların çözümünde öncelikle bölge temsilcilerimizle irtibat kurulması ve önerilerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın yukarıdaki hususlara özen göstermelerini önemle hatırlatırız.

Yönetim Kurulu'nun 23.10.2002 tarih ve 1020/9 no'lu kararı gereği;  nöbetçi eczanelerin nöbetçi olduklarını gösterir yazı ve afişleri sadece kendi nöbet bölgesindeki sağlık kuruluşlarına asmaları, diğer nöbet bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına asarak o bölgedeki nöbetçi eczanelerin haklarını ihlal etmemeleri gerekmektedir.

 

6643 sayılı yasa 20. madde n bendi : (İdare Heyetinin diğer vazifeleri bölümü) Bölgelerindeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyacı karşılayacak miktarda nöbetçi kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini hazırlamak ve mahallin en büyük sağlık amirinin onayına sunmak.

 

6643 sayılı yasa 20. madde o bendi: (İdare Heyetinin diğer vazifeleri bölümü) Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmadıkları halde eczanelerini kapatmayan eczacıların fiillerinin zapta bağlayarak Oda Haysiyet divanına sevk etmek ve mahallin en büyük sağlık amirine bildirmek.

 

6197 sayılı yasa 36. Madde 2. fıkrası: Gerek nöbet, gerekse tatil zamanları için verilecek emirlere eczacıların uymaları zorunludur.

 

13 Ekim 1992 tarih 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik Madde 28: Birden fazla eczanesi olan yerlerde bayramlarda, diğer resmi tatil günlerinde ve belirlenen çalışma saatleri dışında, yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalacaklardır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczaneleri kapatmaya mecburdurlar.

 

13 Ekim 1992 tarih 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik Madde 29: Eczaneleri bulundukları yerlerin özellikleri de göz önüne alınarak, nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası ve temsilcileri tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü veya görevli yetkililerin kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.

 

6197 Sayılı Yasa 44. Madde: Bu kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenler kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanunu'na göre daha ağır cezayı istilzam eylemediği takdirde (100) liradan (500) liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.

 

Kabahatler Kanunu 32. Madde: 

(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

(3) 01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.

Bunları Okudunuz Mu?