Bu işlem birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyiniz.

E-POSTA İLE GÖNDER

 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Göndereceğiniz E-Posta
Mesajınız
Resimde gördüğünüz rakamları sağdaki kutucuğa yazınız

Yasalarımız Çerçevesinde Reklam Yasağı ve Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Tanıtım Yapılmasına İlişkin Değerlendirmeler

İEO17.07.2018 / 12:5710425

Konu ile ilgili Odamıza ulaşan bildirimler hakkında gereken işlemler yapılırken ve bu hususta meslektaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde bu konudaki mevzuat hükümlerinin doğru yorumlanmadığı ya da bilgi eksikliği olduğu kanaati oluşmuştur.

 

Bu sebeple Yönetim Kurulu tarafından konu hakkında tabi olduğumuz mevzuat hükümleri ve hukuk birimimizin görüşleri sizlere hatırlatma gereği duyulmuştur.

 

6643 SAYILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU

Madde 20 –

b) Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti'nce kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs ve müesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka, ambalajlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek

h) Meslekin şeref ve haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek,

m) (Ek : 23/2/1995 - 4078/2 md.) Eczacılık ile ilgili mevzuat hükümlerinin ve oda ve Birlikçe alınmış mesleki kararların gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için, eczacıların çalışmalarını ve iş yerlerini denetlemek, (2)

 

 

TEB Yasasında yer alan bu madde ve alt fıkralarına göre, Eczacı Odası Yönetim Kurulu'nun 20/b bendinde açıkça yer aldığı üzere ilan ve reklam yapılmasına müdahale etmek, h bendine göre diğer meslektaşlarının haklarını korumak ve deontolojiye uygun olmayan davranışları (reklam yasağının ihlali) engellemek hak ve yetkisi vardır.

 

 

 

TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

Madde 8 – Eczacı, sanat ve mesleğinin icrası sırasında veya dışında, meslek ahlak ve adabı ile bağdaşamayan hareketlerden kaçınır.

Eczacı, mesleğin şeref ve haysiyetine aykırı olarak, açık veya gizli, herhangi bir şekilde hileli veya muvazaalı anlaşmalarla veya hediye vermek yoluyla satış yapamaz.

Hekim veya herhangi bir şahsı aracı olarak kullanamaz; hastanın dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamaz.

Madde 9 – Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kâğıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.

 

Madde 18 – Bu Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden eczacılar hakkında 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa göre işlem yapılır. Olayda 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanuna aykırılık varsa, durum, ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilir.

 

 

 

Deontoloji Tüzüğü herhangi bir yolla reklam yapılmasını, hediye verilmesini yukarıdaki maddelerde yasaklıyor. Yönetim Kurulu'nun da TEB Yasasından aldığı yetki ile Deontoloji Tüzüğü'ne aykırı davranışlar hakkında işlem yürütme yetkisi vardır. Bu yetki Deontoloji Tüzüğü'nde de, aykırı davrananlar hakkında TEB Yasası'na göre işlem yapılır denilerek tekrar edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN

Madde 19 – Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilaç tertip edemeyeceği ve mesleki dışında bizzat ticaret yapamayacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez.

 

 

Yasa maddelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere eczacılık hizmetinin yalnızca eczane içinde verilmesi esas olup, internette sayfa oluşturup tanıtım yoluyla ürün satışına aracılık eczacılık hizmetinin dışında ayrı bir ticari iştir. Eczacının bizzat kendi adına internet sitesi açmayıp sosyal medya üzerinden ürün tanıtması da söz konusu madde kapsamındadır; hem reklam faaliyetidir hem de eczacının yasaklanmış olduğu ticari işle uğraşma kapsamında değerlendirilir.

 

 

 

Türk Eczacıları Birliği'nin 24 Temmuz 2018 tarihinde konuyla ilgili yayınlamış olduğu duyuru için tıklayınız. 

 

Mağduriyet yaşanmaması için bu konu ile ilgili yasal düzenlemelere titizlikle uyulması gerektiğini önemle bilgilerinize sunarız. Aşağıda mevzuata aykırı uygulamalar ile ilgili örnek görseller mevcuttur.

 

 

Bunları Okudunuz Mu?